علت ناشتا بودن برای آزمایش Tag

تعریف ناشتایی

تعریف ناشتایی

تعریف ناشتایی   - نباید 12 ساعت پیش از نمونه گیری مواد غذایی و مایعات (به جز آب ) خورده یا آشامیده شود. - نباید 12 ساعت پیش ازنمونه گیری آدامس جویده شود یا از قرص های نعناع و طعم دهنده های مشابه استفاده کرد. - شام قبل از...