سنجش سطح داروها Tag

سنجش سطح داروها

سنجش سطح داروها با توجه به اهمیت تعیین سطح داروها جهت بررسی  مصرف صحیح دارو توسط بیمار، مشکلات جذب و متابولیسم دارو و بررسی مسمویت های دارویی و رد Suicide در زمینه دارویی در این مجموعه آزمایشگاهی تعیین سطح داروها با روش‌های مختلف از جمله HPLC...