سنجش سایتـوکاین‌ها Tag

سنجش سایتـوکاین‌ها

سنجش سایتـوکاین‌ها سایتوکاین‌ها خانواده‌ای از پروتئین‌ها هستند که نقش میانجی‌های ایمنی و التهابی را ایفا می‌کنند. این پروتئین‌ها از سلول‌های مختلف بدن در پاسخ به عوامل محیطی، عفونی و ...