تست‌های فلوسـایتومتری Tag

تست‌های فلوسـایتومتری

تست‌های فلوسـایتومتری فلوسایتومتری روشی دقیق و با کارایی بالا می‌باشد که برای شناسایی سلول‌ها و ارزیابی ویژگی‌های آن‌ها به كار می‌رود. این تکنیک بر اساس پراکنده‌سازی نور توسط سلول‌های مورد آزمایش و انتشار فلورسانس از آنها استوار است. نشر فلورسانس با استفاده مستقیم از فلوروكروم‌های متصل...