بیماری های نقص ایمنی Tag

بیماری-های-نقص-ایمنی

بیماری های نقص ایمنی

بیماری های نقص ایمنی در نتیجه ی ناتوانی در عملکرد و یا عدم وجود عناصری از سیستم ایمنی شامل لنفوسیت ها، فاگوسیت ها و یا اجزای سیستم کمپلمان (Complement system) ایجاد می شود. این بیماری ها شامل نقص ایمنی اولیه و نقص ایمنی ثانویه می باشد. آزمایشگاه تشخیص...