بخش هورمون شناسی Tag

هورمون-شناسی

هورمون شناسی

هورمون شناسی ساختار مولکولی هورمون ها، پروتئین است، هورمون ها از غدد مهمی در بدن ترشح شده و براعضای مختلف بدن اثرات مهمی دارند. اما در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه چه آزمایشات و روش های تشخیصی انجام می شود؟ برای مثال از یکی از مهم ترین هورمون...