بخش میکروبیولوژی Tag

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی در هر کدام از بهترین آزمایشگاه های تهران، بخشی به نام میکروبیولوژی وجود دارد که در شناسایی و یافتن بسیاری از بیماری ها و شناسایی علت آن ها تقش اساسی دارد، اما میکروبیولوژی چیست و میکروبیولوژیست ها چه کسانی هستند؟ میکروبیولوژی چیست؟ میکروبیولوژی مطالعه کلیه ی موجودات...