روماتولوژی

بیماری‌های روماتولوژیک

بیماری‌های روماتولوژیک

بیماری‌های روماتولوژیک(Rheumatic Diseases)   بیماری­های روماتولوژیک، مفاصل، تاندون‌ها (زردپی‌ها) و لیگامنت ها( رباط‌ها)، استخوان‌ها و ماهیچه‌ها را تحت تأثیر قرار می ‌دهند. در میان این بیماری‌ها، انواعی از بیماری‌های آرتریت (التهاب مفاصل) وجود دارد که مفصل های (Joints) بیماران را درگیر می‌نمایند. آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ، با استفاده...

روماتولوژی

روماتولوژی   بیماری‌های خودایمنی روماتیسمی را بطور کلی می‌توان به دو گروه دسته‌بندی نمود: بیماری‌هایی که طبیعت آنها سیستمیک و منتشر است نظیر لوپوس اریتماتوس منتشر، واسکولیت اتوایمیون، بیماری مختلط بافت همبند و انواع سندروم‌های همپوشان و نوع دوم آنهایی هستند که یک بافت یا اندام مشخص...