تست های مولکولی

تست‌های مولکولی

تست‌های مولکولی   (Polymerase Chain Reaction (PCR یا واکنش زنجیره پلیمراز  تکنیکی است که بصورت کیفی بیان یک ژن را بررسی می‌کند. تکنیکReal Time Polymerase Chain Reaction یا RT-PCR روشی است که بصورت کمّی و دقیق، میزان بیان ژن را اندازه‌گیری می‌نماید. با استفاده از این تکنیک‌ها در...