سرطان خون و لنف

سرطان‌های خون و لنف

سرطان‌های خون و لنف سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقســیم و رشد سلول‌ها پیروی نمی‌کنند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا محیطی (مثل آلودگی شیمیایی، مواد رادیواکتیو، اشعه .UV و ...