بیماری های عفونی

آنسفالیت

آنسفالیت

آنسفالیت آنسفالیت (Enchephalitis) و انواع آن آنسفالیت به مجموعه بیماری‌های التهابی حاد در مغز گفته می‌شود. واژه حاد (Acute) در پزشکی در رابطه با بیماری‌هایی استفاده می‌شود که بطور ناگهانی آغاز شده و بسرعت گسترش می  یابند و معمولا نیاز به توجه و مراقبت فوری (اورژانس)دارند. این...

بیماری‌های عفـونی

بیماری‌های عفـونی بخش بیماری‌های عفونی آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ تشخیص طیف وسیعی از عوامل عفونی ویروسی، باکتریایی و انگلی را  ارائه می‌کند که مبتنی بر تکنیک‌های رنگ آمیزی، کشت، متدهای مولکولی و سرولوژی است. این بخش با همکاری متخصصین دانشگاهی میکروبیولوژي، پزشکان بالینی و کارشناسان با تجربه...