بیماری های غدد و متابولیک

بیماری‌های غدد و متابولیک

بیماری‌های غدد و متابولیک به علت نقش مهم  تشخیص زودهنگام بیماری‌های غدد و متابولیسم در غربالگری نوزادان و بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌ها و عوارض  با تشخیص زودهنگام، مجموعه تست‌های بیماری‌های اندوکرین و متابولیک در آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ گردآوری شده است. ارزیابی بالینی و...