سنجش سایتـوکاین‌ها

سنجش سایتـوکاین‌ها

سایتوکاین‌ها خانواده‌ای از پروتئین‌ها هستند که نقش میانجی‌های ایمنی و التهابی را ایفا می‌کنند. این پروتئین‌ها از سلول‌های مختلف بدن در پاسخ به عوامل محیطی، عفونی و … تولید می‌شوند. در بیماری‌های مختلف سطح سایتوکاین‌ها تغییر می‌کند که بر اساس الگوهای مختلف بیان سایتوکاین‌ها می‌توان وضعیت بیماری را ارزیابی نمود.

سایتوکاین‌ها را در سلول‌های تولید‌کننده خود به روش فلوسایتومتری و میزان پروتئین ترشح شده در سرم، کشت سلول‌ها، و سایر مایعات بدن را به روش ELISA  و یا مــــیزان بــیان ژن آن‌ها را به روش PCR یا Real time-PCR می‌توان ارزیابی نمود.

در آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ که مجهز به دستگاه‌ها و تکنولوژ‌های پیشرفته و کیت‌های سنجش سایتوکاین‌ها می‌باشد؛ توان اندازه‌گیری این سایتوکاین‌ها و گیرنده آنها به روش‌های مختلف مثل فلوسایتومتری، الایزا، PCR و Real time-PCR وجود دارد که پزشکان را در تشخیص و درمان یاری خواهد داد. همچنین این آزمایشگاه با محققین جهت سنجش انواع سایتوکاین‌ها همکاری می‌نماید.

برچسب نوشته:
بدون نظر

درج دیدگاه شما

9 − چهار =